FANDOM


淮东话的指示代词分为近指跟远指,概说如下:

  近指 远指
一般 单数 这个 /tsəʔ5 kɤ/ 这个 那个 /ləʔ5 kɤ/ 那个
复数 这些 /tsəʔ5 ɕi/ 这些 那些 /ləʔ5 ɕi/ 那些
空间 这块 /tsəʔ5 kuɛ/ 这里 那块 /ləʔ5 kuɛ/ 那里
这(一)边 /tsəʔ5 (iʔ) piɪ̃/ 那(一)边 /ləʔ5 (iʔ) piɪ̃/
时间 这么(子)/tsəʔ5 məŋ (tsɛ)//tsəʔ5 mə (tsɛ)/ 现在
这晃子/tsəʔ5 huaŋ tsɛ//tsʰuaŋ4 tsɛ/ 那晃子/ləʔ5 huaŋ tsɛ/ 那段时间
这晚子/tsəʔ5 uæ̃ tsɛ/ 那晚子/ləʔ5 uæ̃ tsɛ/
这向时 /tsəʔ5 ɕiaŋ4 sɿ2/ 这段时间 那向时 /ləʔ5 ɕiaŋ4 sɿ2/
这(一)阵子 /tsəʔ5 (iʔ)tsəŋ tsɛ/ 那(一)阵子 /ləʔ5 (iʔ)tsəŋ tsɛ/
这个时候/tsəʔ5 kɤ sɿ2 xɤ/ 这时 那个时候/ləʔ5 kɤ sɿ2 xɤ/ 那时
方式 这[个样]子 /tsəʔ kaŋ tsɛ/ 像这样 那[个样]字 /ləʔ kaŋ tsɛ/ 像那样
程度 这么 /tsəʔ5 məŋ//tsəʔ5 mə/ 这么 那么 /ləʔ5 məŋ//ləʔ5 mə/ 那么

注:

“这”有些地方读/tɕiɪʔ/,同时这些地方用/tɕiaŋ4 tsɛ/表示方式。

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基